เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
กองช่าง

นายสมพร ชาติชนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )


นายภวัต พิทักษ์ทิม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


-ว่าง-
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า