เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ ได้จัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวใหญ่    เป็นเทศบาลตําบลหนองบัวใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลหนองบัวใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ ๕๒ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓๒,๕๐๐ ไร่ หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขต  เทศตําบลหนองบัวใหญ่  มีทั้งหมดจํานวน  ๑๐ หมู่บ้าน  23  ชุมชนประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ นายลอย สุมณฑา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใหญ่   นายเสกสรร ประเสริฐ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวรอง นายอํานาจ ฝาสันเทียะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านจานทุ่ง นางกําไร แดงขุนทด เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม   นายศรัณยู แนนเมือง เป็นกํานันตําบลหนองบัวใหญ่ 
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมะนาว   นายสุทิน เฟสูงเนิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนพันชาติ  นายทวีศักดิ์  บรรเทากุล เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านน้อยเกตุจําปา  นายประคอง จุลลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9  บ้านหนองตะไก้สามัคคี นายสุพจน์   สังขนิษฐ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวรอง นายบุญโฮม คเหม่ชัยภูมิ เป็นผู้ใหญ่บ้าน