เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
ข้อมูลประชากร

 

จํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนครัวเรือน  จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,875  ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 604 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 512 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 244 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 270 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 250 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 98 ครัวเรือน
หมู่ที่ 7 426 ครัวเรือน
หมู่ที่ 8 77 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 165 ครัวเรือน
หมู่ที่ 10 229 ครัวเรือน

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากรทั้งสิ้น 7,296  คน
แยกเป็นชาย  3,499 คน
แยกเป็นหญิง  3,797  คน

กลุ่มอายุ  จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
หมูที่ 1 633 794 1,427
หมู่ที่ 2 617 651 1,268
หมู่ที่ 3 256 301 557
หมู่ที่ 4 407 412 819
หมู่ที่ 5 337 358 695
หมู่ที่ 6 148 146 294
หมู่ที่ 7 454 461 915
หมู่ที่ 8 118 137 255
หมู่ที่ 9 259 265 524
หม่ที่ 10 270 272 542

 หมายเหตุข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ อําเภอจัตุรัส ณ  วันที่  มกราคม  2565