เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
การประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)


          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ข้อมูลพื้นฐาน

           01. โครงสร้างหน่วยงาน
           02. ข้อมูลผู้บริหาร
                    คณะผู้บริหาร  
                    
หัวหน้าส่วนราชการ  
          
03. อำนาจหน้าที่
           04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
           05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
           06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ข่าวประชาสัมพันธ์
           07. ข่าวประชาสัมพันธ์
          

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          08. Q&A
          09. Social Network

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การดำเนินงาน
           010. แผนดำเนินงานประจำปี
           011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
           012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การปฎิบัติงาน
           013. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การให้บริการ
           014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
           015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
           016. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           017. E-Service

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
           019. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
           020. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
           022. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
           023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
           024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
           027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
           033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
           035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
           036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
           038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
          

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
           039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
           040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
           041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
           042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
           043. การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน