เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
หัวหน้าส่วนราชการ

นางนงลักษณ์ ประกิจ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ โทร.0895786453

นางสาวธัญญารัตน์ สายบุญลี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 096-6356459

นางชมพู่ คงกันกง
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0981208855


นายสมพร ชาติชนะ
ผู้อำนวยการกองช่าง 081-8773747

นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
ผอ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกชกร เอื้อไพโรจน์ถาวร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร.080-8964235

นางสาววิภาพร ชาลีรินทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ รก.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 0801501919


นางณัฐทิมา เตียนพลกรัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-4852674