เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
สมาชิกสภา อบต.

นายสวัสดิ์ สมพร
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่


นายสุนทร มีสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่


นายสุชาติ น่านมูล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่


นายปัน อาจกล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 1


นายถนอม บัวบาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 1


นายประดิษฐ์ โวหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 1


นายสอน จันณรงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 1


นายไพบูรณ์ สิงห์จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 1


นายพรเทพ เคนชมภู
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 2


นางนันทภรณ์ บ่าพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 2


นายบุญเรือง ชาติบัวใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 2


นายสุชาติ น่านมูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 2


นายสมพิศ รามฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ เขต 2