เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
สำนักปลัด

นางสาวธัญญารัตน์ สายบุญลี
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


สิบเอกสมใจ เตียนพลกรัง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวสุภัสสร ปรีสรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นิติกร ปก./ชก.


นายฌัชวิชญ์ ประจงค้า
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


นายยุทธพงษ์ อยู่ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.เบญจวรรณ เคนชมภู
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางวิไลลักษณ์ รูปสะอาด
ผู้ช่วยนิติกร


นายสุภวัฒน์ เบียดนอก
พนักงานดับเพลิง


นายภุชงค์ ชาลีรินทร์
ผู้ช่วยนักบริหารงานทะเบียนและบัตร
ว่าง
พนักงานดับเพลิง


นางวิไลวรรณ พลจันทึก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกฉัตร ชาลีรินทร์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นายอนันต์ ชนะชัย
นักการ(ทักษะ)


นายนฤพนธ์ เคนวิเศษ
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)