เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่

แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ จรัส
วันที่ 30 พ.ค. 59
IP 1.179.196.13

หัวข้อคำถาม :

การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

รายละเอียด :

การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง
และมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ ใช้เวลากี่วันทำการ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ
วันที่ 2 เม.ย. 2561 10:15
IP 223.205.234.28
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์
ในการจดทะเบียนพาณิชย์แต่ละประเภท ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมคำขอและเอกสารประกอบสำหรับการจดทะเบียนเรื่องนั้นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่ปรากฏ ดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
1.1 บุคคลธรรมดา
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(4.3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
5
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
6
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8
กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดำเนินการและให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้

1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
3
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
4
หนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคล
5
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
6
สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่า โดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
7
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่
สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
8
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
9
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
10
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า
แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่าย หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือ ให้เช่า หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ
11
กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดำเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี
12
กรณีกิจการร่วมค้าให้แนบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี

1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
3
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
4
หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
5
ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
6
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
7
สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุที่ประสงค์ ทุน ที่ตั้งสำนักงาน รายชื่อกรรมการ และอำนาจกรรมการ
8
หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ
9
ใบอนุญาตทำงานของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศ (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)
10
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา (ถ้ามี)
11
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
12
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
13
กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่า หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
14
กรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี ต้องดำเนินการและให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุน โดยเชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
(2) หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัด ความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี
เอกสารตามลำดับที่ 7 และลำดับที่ 8 หากทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีคำรับรองของโนตารีพับบลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆ ตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย

1.4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน
4
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน
5
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
6
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
2.1 บุคคลธรรมดา
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
3
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4
ใบทะเบียนพาณิชย์
5
สำเนาหลักฐานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่)ได้แก่
(1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็น เจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
6
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ
3
สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ
4
ใบทะเบียนพาณิชย์
5
สัญญาหรือข้อตกลงแก้ไขของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
6
สำเนาหลักฐานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่) ได้แก่
(1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
(4) ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงานที่ปรากฏเลขที่บ้าน
7
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
8
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
2.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
3
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
4
ใบทะเบียนพาณิชย์
5
สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศกรณีนิติบุคคลต่างประเทศขอเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสาขาในประเทศไทย
6
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวและหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7
สำเนาหลักฐานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ใช้ในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่) ได้แก่
(1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
8
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
9
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

2.4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน
4
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน
5
ใบทะเบียนพาณิชย์
6
กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
(2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือ สำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
(3) แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
7
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
8
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
3.1 บุคคลธรรมดา
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ หรือทายาทที่ยื่นคำขอแทน
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
4
สำเนาใบมรณบัตรของผู้ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก่กรรม)
5
สำเนาหลักฐานแสดงความเป็นทายาทของผู้ลงชื่อแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งถึงแก่กรรม
6
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
3.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการ
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
4
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
5
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

3.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ
3
ใบทะเบียนพาณิชย์
4
หนังสือรับฝากบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
5
สำเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ
6
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
3.4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
ลำดับที่
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1
แบบ ทพ.
2
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเลิกของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
3
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน
4
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจดทะเบียน
5
ใบทะเบียนพาณิชย์
6
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
7
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :
รหัสตัวเลข :


* กรุณาป้อนหมายเลขที่ท่านเห็นด้านบน ในช่องด้านล่าง * :